เว็บไซต์ภาษาจีน
หน้าแรก การรับสมัคร ข่าวการรับสมัคร รายละเอียดการรับสมัคร ใบประกาศนียบัตร แผนการเรียน หลักสูตร 3 ปี หลักสูตร 5 ปี คณะอักษรศาสตร์ แผนการเรียน หลักสูตร 3 ปี หลักสูตร 5 ปี แนะแนวสอบเข้า วิชาที่สอบ ตัวอย่างข้อสอบเข้า แนวข้อสอบ สมัครออนไลน์ ติดต่อเรา
   

  


มหาวิทยาลัยจี้หนาน
คณะอักษรศาสตร์

พุธ ที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2550


คณะอักษรศาสตร์
1. เกี่ยวกับหลักสูตร
คณะอักษรศาสตร์ภาษาจีน   เป็นคณะที่มุ่งเน้นเพื่อที่จะผลิตบุคลากรที่มีความชำนาญ ในด้านภาษาและการทำงานในสาขาที่มีความเกี่ยวข้องเมื่อเรียนจบหลักสูตรผู้เรียนจะเป็นผู้ที่มีความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีเบื้องต้นของภาษา และความรู้ทางด้านภาษาจีน  ความสามารถในด้านการวิเคราะห์ , ด้านการเขียนที่ดี และการใช้คอมพิวเตอร์อย่างคล่องแคล่ว   
 
2. ประกาศนียบัตร และปริญญาบัตร
นักศึกษาที่เรียนจบตามหลักสูตรที่ทางสถาบันกำหนด และมีผลการเรียนผ่านทุกรายวิชา ทางมหาวิทยาลัยจี้หนานจะมอบปริญญาบัตรในระดับอนุปริญญา และปริญญาตรีให้กับนักศึกษา นักศึกษาที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะอักษรศาสตร์จะได้รับปริญญาบัตรด้านภาษา
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
คณะอักษรศาสตร์   เป็นสาขาที่ให้ความรู้ทางเทคนิคและความรู้ด้านภาษาจีนครอบคลุมทุกด้าน รวมไปจนถึงการสอนเพื่อให้มีความรู้ที่เป็นระบบและความสามารถในสาขาทั้งทางด้านภาษาศาสตร์และภาษาจีน , วรรณกรรมจีน เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในสภาพของประเทศจีน และเป็นบุคลากรที่มีความสามารถในการทำงานที่เกี่ยวกับภาษาจีนและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
4. เป้าหมายการรับสมัครนักศึกษา
บุคคลทั่วไปที่ทำงานหรือเกี่ยวกับการใช้ภาษาจีน (เช่นสาขาการท่องเที่ยว) เป็นต้น
 
5. เงื่อนไขการรับสมัคร
ผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่อ ปริญญาตรี   (5 ปี)   
รับผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าไม่จำกัดอายุไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านภาษาจีน
  
6. หลักสูตรและเนื้อหาที่เปิดสอน
 
คณะที่เปิดสอน
หลักสูตร
ระยะเวลาเรียน
เนื้อหาหลัก
คณะอักษรศาสตร์
มัธยมปลาย
ต่อ
ปริญญาตรี
5 ปี
ภาษาจีนระดับต้น , การอ่านจีน , สนทนาภาษาจีน , การฟัง-พูดภาษาจีน , การสนทนาขั้นพื้นฐาน , การเขียนขั้นพื้นฐาน , สภาพทั่วไปของประเทศจีน , วรรณกรรมจีนร่วมสมัย เป็นต้น   รวม 29 รายวิชา
 
7. วิชาที่สอบ  
 คณะอักษรศาสตร์         
หลักสูตร 5 ปี   ภาษาจีนพื้นฐาน , คณิตศาสตร์ขั้นต้น , ภาษาอังกฤษ
 
*** หมายเหตุ ***
·        หลักสูตรปริญญาตรี ผู้เรียนจะต้องมีหน่วยกิตครบ 160 หน่วยกิต จึงจะสามารถจบหลักสูตร และในกรณีที่ผู้เรียนมีหน่วยกิตรวม ครบ สามารถยื่นขอจบก่อนหรือขอยืดเวลาออกไปได้
·         ในระดับปริญญาตรี แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรก ระดับอนุปริญญาเรียน 3 ปี ช่วงที่สอง ระดับปริญญาตรีเรียน 2 ปี เมื่อผู้เรียนเรียนจบในช่วงแรก โดยมีผลการเรียนผ่านทุกรายวิชาจะได้รับประกาศนียบัตรระดับอนุปริญญาแล้วจึงเรียนในระดับปริญญาตรีเป็นลำดับต่อไป
 
***ทางสถาบันจะแจ้งวันและเวลา ที่เปิดภาคเรียนมาให้กับนักศึกษาทราบ พร้อมกับคู่มือนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะได้รับคู่มือหลังจากผ่านการสอบเข้าของทางสถาบันแล้วเท่านั้น***
 


เข้าชม : 14513


มหาวิทยาลัยจี้หนาน 5 อันดับล่าสุด

      บริการห้องประชุม - สัมมนา 27 / เม.ย. / 2553
      ม.จี้หนาน เปิดหลักสูตรเรียนทักษะภาษาจีน จบคอร์สได้ใบประกาศจากจี้หนาน 11 / มี.ค. / 2552
      ประวัติมหาวิทยาลัยจี้หนาน 28 / ส.ค. / 2551
      专科和本科 29 / ส.ค. / 2550
      高中起点本科 29 / ส.ค. / 2550

 
Copyright © 2007 Mandarin Education Groups. All rights reserved.